Ładuję...

REGULAMIN

 1. § 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Właścicielem serwisu ogłoszeniowego jest AGRO-SERWIS DS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Aleja Wilanowska 67A lok. 20, 02-765 Warszawa, NIP 7010580103, zwany dalej Ogłoszeniodawcą.
  2. Składający rezerwację, zwany jest Klientem w dalszej części Regulaminu.
  3. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują od momentu publikacji na stronie internetowej Serwisu.
  4. Adres do korespondencji:
   AGRO-SERWIS DS Spółka z o.o. sp. k.
   ul. Polowa 14, 18-300 Zambrów
  5. Zapytania mogą być kierowane za pośrednictwem adres poczty elektronicznej na adres: maszyny@alltech-center.pl lub telefonicznie +48 86 270 30 99.
  6. Serwis ogłoszeniowy alltech-center.pl wyświetla ogłoszenia które nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz mają charakter informacyjny.
  7. Niniejszy regulamin definiuje reguły użytkowania serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod adresem internetowym alltech-center.pl.
 2. § 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

  1. Klienci mają możliwość do korzystania z rozszerzonych usług serwisu ogłoszeniowego alltech-center.pl po dokonaniu rejestracji przy pomocy dedykowanego formularza rejestracyjnego i następnie logowania przy wykorzystaniu danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.
  2. Rejestracja w serwisie ogłoszeniowym alltech-center.pl następuje na skutek akceptacji Regulaminu oraz wprowadzenia do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych i pełnych danych Klienta, takich jak: imię, nazwisko, ulica i numer, miejsowość, kod pocztowy, adres e-mail i hasło. Rejestracja i logowanie umożliwiają zapamiętanie w serwisie ogłoszeniowym alltech-center.pl danych Klienta.
  3. Klient może posiadać jedno Konto użytkownika. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Ogłoszeniodawcę. Konta o zdublowanych danych stanowią podstawę do ich usunięcia lub zablokowania do momentu uzyskania wyjaśnień. Zakazane jest korzystanie z cudzych kont i udostępnianie kont osobom trzecim.
  4. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Klienta w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Ogłoszeniodawcą.
 3. § 3. OFERTA SERWISU OGŁOSZENIOWEGO

  1. Ogłoszenia prezentowane na stronie NIE stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Ceny prezentowane w serwisie ogłoszeniowym alltech-center.pl są wartościami netto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
  3. Prezentowane ceny są orientacyjne, tylko do celów informacyjnych.
  4. Aby otrzymać ofertę cenową należy wysłać zapytanie.
 4. § 4. REZERWACJE

  1. Ogłoszeniodawca przyjmuje domniemanie, że Klient serwisu ogłoszeniowego alltech-center.pl zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem rezerwacji.
  2. Rezerwacje można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Serwis ogłoszeniowy alltech-center.pl zastrzega sobie jednak prawo wprowadzenia tymczasowych ograniczeń w korzystaniu z serwisu ze względów technicznych lub urlopowych.
  3. Serwis ogłoszeniowy alltech-center.pl zastrzega sobie w razie wątpliwości, prawo do weryfikacji rezerwacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W sytuacji braku możliwości kontaktu i tym samym weryfikacji rezerwacji, Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
  4. W szczególnych wypadkach (np. na skutek błędu informatycznego) Ogłoszeniodawca ma prawo odstąpić od rezerwacji.
  5. Rezerwacja jest ważna przez określony czas.
  6. Ofertę cenową można uzyskać po dokonaniu rezerwacji.
 5. § 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych) w odniesieniu do danych Kupujących jest AGRO-SERWIS DS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Aleja Wilanowska 67A lok. 20; 02-765 Warszawa, NIP: 7010580103.
  2. Szczegółowe warunki postępowania z danymi osobowymi uregulowano w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta na łamach serwisu ogłoszeniowego alltech-center.pl odnośnie wszelkich zmian wprowadzanych do niniejszego Regulaminu.
  2. Zmiany wprowadzone do Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Ogłoszeniodawcę, aczkolwiek nie krótszym niż 7 dni, począwszy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zmianach w serwisie ogłoszeniowym alltech-center.pl oraz dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Klientów.
  3. Wszystkie nazwy zastrzeżone i znaki towarowe wykorzystano w celach informacyjnych.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego. W szczególności przepisy kodeksu cywilnego, rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023.